Als er een ingreep plaatsvindt of plaats gaat vinden waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat deze ernstige effecten heeft op het milieu of gezondheid moeten maatregelen volgen, ook al is er nog sprake van wetenschappelijke onzekerheid. Het voorzorgsprincipe is één van de uitgangspunten van Europese milieuwetgeving, net als het principe ‘de vervuiler betaalt’ en bijvoorbeeld het subsidiariteitsbeginsel.